Bài thơ

Thầy em Thanh Lựu họ Ngô Chân đi chữ bát tuy thô nhưng hiền Mặt vuông trông giống chữ điền Mắt to má lúm đồng tiền đẹp trai