Sưu tập những câu thơ song ngữ Anh – Việt được gọi là “bất hủ”. Đọc xong cấm cười nhá.
Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại lên hòn núi cao
1 tree can’t make a hill / 3 trees can make a huge mountain

Tiệc thì phải có thịt gà / Đàn ông phải có đàn bà mới vui
Parties go with chicken / So men go with women, it’s fun!

Làm trai cho đáng nên trai / Đi đâu cũng có chân dài chạy theo
You’re male, you’re must manly / Go out you have beauties chasing
Ta về ta tắm ao ta / Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
We came home, bath our pond / Clean or not it’s all better
Kim đâm vào thịt thì đau / Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
Needle hits meat so pain / Meat over meat miss to the end
Chân dài là vợ đại gia / Đùi to chân ngắn mới là vợ anh
Beauty come with rich man / Ugly lacoste, that is my wife

Girls are roots of problem
Involve in that, thousands of pain
From now and up to then
Man fall in love with gentleman

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (157 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...

Leave A Reply