Thơ vui song ngữ Anh – Việt

0

Sưu tập những câu thơ song ngữ Anh – Việt được gọi là “bất hủ”. Đọc xong cấm cười nhá.
Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại lên hòn núi cao
1 tree can’t make a hill / 3 trees can make a huge mountain

Tiệc thì phải có thịt gà / Đàn ông phải có đàn bà mới vui
Parties go with chicken / So men go with women, it’s fun!

Làm trai cho đáng nên trai / Đi đâu cũng có chân dài chạy theo
You’re male, you’re must manly / Go out you have beauties chasing
Ta về ta tắm ao ta / Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
We came home, bath our pond / Clean or not it’s all better
Kim đâm vào thịt thì đau / Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
Needle hits meat so pain / Meat over meat miss to the end
Chân dài là vợ đại gia / Đùi to chân ngắn mới là vợ anh
Beauty come with rich man / Ugly lacoste, that is my wife

Girls are roots of problem
Involve in that, thousands of pain
From now and up to then
Man fall in love with gentleman

Thơ vui song ngữ Anh – Việt
4.8 (95%) 4 votes
Share.

Leave A Reply