Kể từ 07h20 phút sáng 16 tháng 7 năm 2011, trang Tình Ca Việt đang tạm thời bị suspended. Hiện tại khi truy cập trang nhạc Tình Ca Việt, người truy cập chỉ nhận được thông báo Forbiden. Huy Hòa đã cố gắng liên hệ với bên cung cấp host để mở lại dịch vụ nhưng bên cung cấp dịch vụ host mới chỉ trả lời hiện tại do Tình Ca Việt sử dụng quá nhiều tài nguyên truy cập nên tạm thời bị cắt dịch vụ. Theo các điều khoản hợp đồng cung cấp dịch vụ thì bên cung cấp có quyền đơn phương tạm dừng dịch vụ nếu TCV dùng quá 20% tài nguyên máy chủ và sẽ yêu cầu TCV phải nâng cấp.
Huy Hòa sẽ cố gắng đàm phán để mở lại trang nhạc trong thời gian sớm nhất. Thành thật xin lỗi vì sự gián đoạn này.

Update thông tin về việc TCV bị suspended. Dưới đây là list các tickets support mà Huy Hòa đã liên hệ với bên bán host

I apologize, but I was forced to suspend the directory “/home/xxxxx/tinhcaviet.com” as multiple scripts inside it were causing a a high load on the server, and due to it affecting all of the other accounts on the system, I forced to take immediate action for the health of the server.

Please be aware, we do not disable directories like this except in rare cases where multiple scripts are causing issues, and we believe this is the only way to stop the server from crashing.

Generally this is caused by a specific bot causing traffic across all our your sites (in which case you may be able to create a robots.txt to affect this, or if caused by a site-map system, slow down how many requests are made), or you simply have far too many CPU intensive sites under this same account.

Unfortunately I do not have any specific recommendations for these scripts, however, in general, adding some sort of caching mechanism, where the script does not need to generate a new page with every request, helps to lower the over load that a script will cause. Likely the original author or support group of the software that you are using will be able to help you to understand how to add something of this nature.

If you reply back to this with your IP address (http://www.hostgator.com/ip.shtml) we will be more than happy to go ahead enable HTTP access for you, so that you can safely work on the script without it causing further issues. Please let us know how you would like to proceed.

Tạm dịch:

Tôi xin lối, nhưng tôi đã phải bắt buộc tạm ngưng dịch vụ với thư mục  “/home/xxxxx/tinhcaviet.com”    bởi vì rất nhiều mã nguồn bên trong thư mục này gây ra tình trạng quá tải cho máy chủ, và việc này có thể gây ảnh hưởng tới toàn bộ các tài khoản khác trên cùng máy chủ này, tôi bắt buộc phải ngay lập tức hành động để đảm bảo sức khỏe cho máy chủ.

Xin lưu ý, chúng tôi không vô hiệu hóa các thư mục như thế này, ngoại trừ trong một số trường hợp nhiều mã nguồn gây ra các vấn đề, và chúng tôi tin rằng đây là cách duy nhất để ngăn chặn các máy chủ khỏi bị quá tải.

Thông thường, việc này thường bị gây ra bởi một máy tìm kiếm cụ thể nào đó, gây ra trên lưu lượng truy cập tất cả các trang web của bạn (trong trường hợp này bạn  có thể đã tạo ra một robots.txt để ảnh hưởng đến điều này, hoặc nếu gây ra bởi một hệ thống bản đồ trang web, làm chậm tất cả các yêu cầu được thực hiện ), hoặc bạn chỉ đơn giản quá nhiều truy cập làm quá tải máy chủ,xảy ra trong cùng một tài khoản này.

Đáng tiếc là tôi không bất kỳ đề xuất cụ thể cho các vấn đề này, tuy nhiên, nói chung, bạn có thể tạo thêm bộ nhớ đệm, các truy cập không cần phải tạo ra một trang mới với mọi yêu cầu, giúp giảm tải một truy cập sẽ gây ra . Có khả năng tác giả của mã nguồn hoặc một nhóm hỗ trợ của phần mềm mà bạn đang sử dụng sẽ có thể giúp bạn hiểu làm thế nào để thêm một cái gì đó trong vấn đề này.

Nếu bạn có thể trả lời cho chúng tôi với địa chỉ IP của bạn, http://www.hostgator.com/ip.shtml chúng tôi sẽ rất vui lòng mở một vùng truy cập cho bạn, và như thế, bạn có thể an toàn làm việc trên mã nguồn của bạn mà không gây thêm bất kỳ vi phạm nào. Vui lòng cho chúng tôi biết bạn sẽ giải quyết vấn đề này thế nào.

 

Greetings,

I have granted restricted access to your IP address range. Please make the requested changes and let us know What you have changed and when you are ready to have your site re-evaluated.

Unfortunately, due to server health concerns I am unable to re-enable until the changes are complete.
If you have any further questions or concerns, please do not hesitate to contact us.

Cheers,

Skip Cruse, GCIA
Security Systems Administrator

Tạm dịch:

Xin chào,

Tôi đã giới hạn truy cập cho một dải IP của bạn. Vui lòng làm theo những yêu cầu đã đưa ra và cho chúng tôi biết khi bạn đã hoàn thành (những thay đổi) và khi bạn đã sẵn sàng để đưa website của bạn trở lại hoạt động

Không may thay, vì vấn đề đảm bảo an toàn hoạt động cho máy chủ, tôi không thể mở lại dịch vụ cho tới khi bạn hoàn thành những thay đổi.

Nếu bạn có những thắc mắc gì thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Thân ái,

Skip Cruse, GCIA
Quản lý bảo mật hệ thống

Hello,

It appears that your modifications were successful. I have removed all restrictions from your account. We will continue to monitor the situation.
Please note that if this account overuses resources again, we may be forced to recommend a VPS or Dedicated solution.
Best Regards,

Mitch M.
Security Administrator

Xin chào,

Dường như những thay đổi của bạn đã thành công. Tôi đã loại bỏ những giới hạn với tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý tới tình huống này. Vui lòng nhớ rằng nếu tài khoản của bạn sử dụng quá tài nguyên một lần nữa, chúng tôi bắt buộc phải khuyên bạn sử dụng máy chủ ảo riêng hoặc máy chủ riêng.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (157 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...

Leave A Reply